Αίτηση

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ.................................

ΑΡ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ..................................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ...................................

Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών διορισμού στο ΥΠΕΠΘ

....................................................

Βαθμό Πτυχίου................................

Απόφοιτ... Παιδ.Σχολής Εξωτερικού ΟΧΙ........ ΝΑΙ .........

Απόφοιτ... Παιδ. Τμήματος Πανεπ.

ΟΧΙ........ ΝΑΙ.........

Παρακολούθησα Π.Ε.Κ.:

ΟΧΙ....... ΝΑΙ....... ΕΤΟΣ...........

Οικογ.κατάσταση: Έγγαμος............ Άγαμος ..........

Εκπλήρωση στρατ. Υποχρεώσεων:

ΝΑΙ ............ ΟΧΙ ...........

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εμπίπτω σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Πάσχω ή έχω παιδιά που πάσχουν από μεσογ.αναιμία ή νεφρική ανεπάρκεια

ΝΑΙ......... ΟΧΙ .........

Β) Έχω Παιδί σπαστικό ή τυφλό ή κωφάλαλο ΝΑΙ .......... ΟΧΙ ...........

Γ) Εμπίπτω σε περιπτώσεις όπως οι παρακάτω (Σε καταφατική Περίπτωση να υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά)

 1. Διδακτορικό δίπλωμα
 2. Παιδί θυμάτων πολέμου
 3. Παιδί θυμάτων Εθν.Αντίστασης
 4. Θύματα Ειρηνικής Περιόδου
 5. Ανάπηροι πολέμου ή τα παιδιά τους
 6. Αναπ.Εθν.Αντιστ. ή τα Παιδιά τους
 7. Αναπ.Ειρηνικής Περιόδου ή τα παιδιά τους
 8. Πολύτεκνοι
 9. Παιδιά Πολυτέκνων

(Βάλτε σε κύκλο το αντίστοιχο)

Παρακαλώ να με προσλάβετε ως προσωριν..... αναπληρώτ...... ............ στα ................ του νομού σας για το διδακτικό έτος ................ Για το σκοπό αυτό υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση υποβολής δικ/κών για μόνιμο διορισμό (επικυρωμένο φωτ/φο)

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 συμπληρωμένη με όλα τα ζητούμενα στοιχεία

Γ) ..................................................

....................................................

Δηλώνω ότι ζήτησα να προσληφθώ ως αναπληρωτ..... και στους νομούς:

 1. Νομό ............
 2. Νομό ............
 3. Νομό ............

Και ότι επιθυμώ να συμπεριληφθώ και στον πίνακα δυσπρόσιτων περιοχών

ΝΑΙ ....... ΟΧΙ ........

(σημειώστε ένα Χ ανάλογα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Πόλη ή Χωριό : ..............................

Οδός: ...................... Αρ...............

Τηλ. Αναζήτησης: α) .......................

β)....................... γ) .....................

 

 

Ημερομηνία:.................................

......... Αιτ .......

 

 

.........................

(υπογραφή)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει καταθέσει τα χαρτιά του για μόνιμη πρόσληψη.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για μόνιμο διορισμό
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 4. Πιστοποιητικό υγείας από Α/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή κρατικού νοσοκομείου ή κέντρο υγείας
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι:

α) δεν έχει διαγραφεί από τους πίνακες διοριστέων

β) δεν διώκεται ποινικά ή δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο αποτελεί σύμφωνα με τον Υ.Ν. κώλυμα διορισμού στο δημόσιο

γ) μετά την πρόσληψη σε χρονικό διάστημα ενός μηνός το αργότερο θα προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου και το ως άνω πιστοποιητικό υγείας

δ) δεν έχει υποβάλει αίτηση για πρόσληψη μόνο σε τέσσερις (4) διευθύνσεις Π.Ε εκτός Αττικής

Διαδικασία

 1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση και δικαιολογητικά.
 2. Οι αιτήσεις ταξινομούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και συντάσσεται πίνακας ο οποίος αναρτάται στην Διεύθυνση
 3. Σε περίπτωση πρόσληψης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση.
 4. Στη συνέχεια παρουσιάζεται στο σχολείο για ανάληψη καθηκόντων.

Σημειώσεις

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: www.ypepth.gr