Αίτηση

ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ..............................

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Αρ. Ταυτότητας:

Θέμα: Διορισμός Μονίμου Δασκάλου

Παρακαλώ όπως με διορίσετε μόνιμο δάσκαλο

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω δικαιολογητικά αφορούν τους νεοδιορισθέντες

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη)
 2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο)
 3. Πιστοποιητικό Υγείας από Α/θμια υγειονομική επιτροπή (πρόσφατο)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δήμο ή κοινότητα
 5. Προϋπηρεσία από τις δ/σεις Π.Ε. των σχολείων που έχει υπηρετήσει.

 

Διαδικασία

 1. Ανακοινώνεται στις εφημερίδες ποιοι έχουν δικαίωμα διορισμού κάθε έτος.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση (χορηγείται από την διεύθυνση Α/βάθμιας εκπαίδευσης).
 3. Η ανακοίνωση των διορισθέντων γίνεται μέσω των εφημερίδων
 4. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ορκωμοσία.
 5. Ανοίγεται ατομικός φάκελος του νεοδιορισθέντος και αναλαμβάνει καθήκοντα.

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλει υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία δηλώνει ότι θα προσκομίσει εντός 15 ημερών τα τυχόν δικαιολογητικά που λείπουν.