Αίτηση

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ Υ.Ε.Ε Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

Αίτηση

τ...................................................

........................................................εκπ/κού ειδικότητας........................................

με οργανική θέση (έδρα) στο Δημ. Σχολείο ............................................

και συμπλήρωση ωραρίου στο Δημ. Σχολείο............................................

 

Θέμα: Υποβολή δικαιολογητικών υπερωριακής αποζημίωσης για την συμπλήρωση ωραρίου.

Σας υποβάλλω συνημμένα τα δικαιολογητικά που αφορούν την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης για συμπλήρωση ωραρίου από το

Δημ. Σχολείο (έδρα)..............................

στο Δημ. Σχολείο..........................................

για το χρονικό διάστημα

από........../............./.............

έως ......../............/..............

(Πόλη – Ημερομηνία)

____________________

 

Ο / Η ΑΙΤ_______

____________________

(υπογραφή)

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

Ο – Η κάτωθι υπογεγραμμέν.................................................................

καθηγητ......... .............................................................................

με οργανική θέση (έδρα) στο Δημοτικό Σχολείο ........................................

και συμπλήρωση ωραρίου στ.......... Δημ. Σχ. .........................................

δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι μόνιμ...... κάτοικος .......................................

.......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μυτιλήνη

Ο – Η Δ/ντ...... του σχολείου

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

____________________

 

Ο / Η ΑΙΤ_______

 

____________________

(υπογραφή)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση για την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης για συμπλήρωση ωραρίου
  2. Κατάσταση Πληρωμής Ωριαίας Αποζημίωσης
  3. Υπεύθύνη Δήλωση Τόπου Μόνιμης Κατοικίας

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο σχολείο του ενδιαφερόμενου
  2. Το σχολείο διαβιβάζει τις αιτήσεις και τις καταστάσεις και αφού εγκριθούν τα ποσά ο ενδιαφερόμενος πληρώνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών σε ένα περίπου μήνα.

Σημειώσεις