Αίτηση

ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣ

τη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Επώνυμο:

Όνομα:

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας:

Εκδούσα Αρχή:

Ημερ. Γέννησης :

Δ/νση Κατοικίας:

Οδός:

Αριθμός:

Πόλη / Συνοικία:

Τ.Κ.

Τηλ.:.....................          Fax:...................

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε επίδομα του εφάπαξ ποσού 14,000δρχ. μηνιαίως για τη μεταφορά του παιδιού με δική μου ευθύνη.

Συνοδευτικά υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά.

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Το επίδομα δικαιούνται όσοι κατοικούν σε μέρη απ’ όπου δεν υπάρχει συγκοινωνιακό μέσο μεταφοράς και η μεταφορά του μαθητή γίνεται από τον ίδιο το γονέα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης στα κατά τόπους σχολεία.

Σημειώσεις

Το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 14.000 δρχ. μηνιαίως.

Η αίτηση υποβάλλεται στα κατά τόπους σχολεία, τα οποία τη διαβιβάζουν μαζί με μηνιαία βεβαίωση φοίτησης του μαθητή στο σχολείο προς τη Δ/νση Π/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πληρωμή γίνεται κάθε δίμηνο από την Οικονομική Υπηρεσία της Νομαρχίας.