Αίτηση

ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Επώνυμο: .................................................................................

Όνομα:

.................................................................................

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:

.................................................................................

Όνομα Μητέρας:

.................................................................................

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:

.................................................................................

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας:

.................................................................................

Εκδούσα Αρχή:

.................................................................................

Ημερ. Γέννησης :................................

Ειδικότητα:................................

Δ/νση Κατοικίας:................................

Οδός:................................

Αριθμός:................................

Πόλη / Συνοικία:................................

Τ.Κ.................................

Τηλ.:..................... Fax:...................

Θέμα: Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήρια στο μάθημα της ειδικότητάς μου........................................

Συνοδευτικά υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (με χαρτόσημο 20δρχ.).
 2. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών ή επάρκεια ξένης γλώσσας (μπορεί να κατατεθεί και φωτοτυπία θεωρημένη).
 3. Υπεύθυνη δήλωση (έντυπη) του Ν.1599/1986 με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Στην υπεύθυνη δήλωση, θα αναφέρεται η Ελληνική ιθαγένεια, ο τρόπος που αποκτήθηκε, το θρήσκευμα, καθώς και ότι:
 4. α) δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ.,

  β) δεν έχει απολυθεί από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία σε πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια και

  γ) δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

  Οι ομογενείς υποβάλλουν πιστοποιητικό βάπτισης ή βεβαίωση του Κέντρου Αλλοδαπών στην οποία φαίνεται η υπηκοότητα.

 5. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (όχι απόσπασμα).
 6. Πιστοποιητικό Α/θμίου Υγειον. Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλειά τους που ισχύει έξι (6) μήνες από την έκδοσή του (ακτινογραφία θώρακος, δύο (2) φωτογραφίες).
 7. Παράβολο 2000δρχ.

Σημειώσεις

Όσοι υπέβαλαν δικαιολογητικά για διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπ/ση μπορούν να φέρουν βεβαίωση από τη διεύθυνση ή το γραφείο δευτεροβάθμιας εκπ/σης ή το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας με την προϋπόθεση ότι οι ημερομηνίες του ποινικού μητρώου και του πιστοποιητικού Α/θμιας υγειονομικής επιτροπής θα είναι μέσα στα πλαίσια του εξαμήνου. Εκτός από αυτή τη βεβαίωση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν και τα αριθ. 1 και 6 δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω.