Αίτηση

ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 


Επώνυμο:

Όνομα:

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας:

Εκδούσα Αρχή:

Ημερ. Γέννησης :

Δ/νση Κατοικίας:

Οδός:

Αριθμός:

Πόλη / Συνοικία:

Τ.Κ.

Τηλ.:..................... Fax:...................

Θέμα: Χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ίδρυσης φροντιστηρίου (1) ..........................................................................................................

στην περιφέρειά σας.

Συνοδευτικά υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

 

 

 

 

(1) Είδος φροντιστηρίου (π.χ. ανωτάτης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών).

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 1. Δικαιούνται άδειας αυτοί που έχουν ελληνική υπηκοότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Άδεια ίδρυσης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών μπορεί να χορηγηθεί και σε κατόχους επάρκειας προσόντων καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή ν.π.δ.δ. που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (με χαρτόσημο 20δρχ.).
 2. Τίτλοι σπουδών
 3. α) Για φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ανωτάτης εκπ/σης: αντίγραφο πτυχίου.

  β) Για φροντιστήρια ξένων γλωσσών: αντίγραφο ή επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου ξένων γλωσσών πανεπ/μίου ημεδαπής, ή επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας στα φροντιστήρια.

 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
 5. Πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής (ΙΚΑΝΟΣ). (Υποβάλλεται ακτινογραφία από Δημόσιο Νοσοκομείο).
 6. Παράβολο δρχ. 5.000 από οποιοδήποτε δημόσιο ταμείο και ένσημα εκπ/κών τελών 5.000 δρχ.
 7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ στρατολογικού Γραφείου (για τους άνδρες) ότι εξεπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 8. Υπεύθυνη δήλωση κωλυμάτων του ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι:

Δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του Α.Ν. 2545/40 ήτοι:

α) δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία,

β) δεν υπηρετώ στην ιδιωτ. εκπ.ση,

γ) δεν έχω άλλο φροντιστήριο,

δ) δεν υπηρετεί στην περιοχή της διεύθυνσης ή του γραφείου εκπ/σης του νομού Λέσβου δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός συγγενής μου μέχρι α΄βαθμού,

ε) δεν απολύθηκα από δημόσια εκπ/κή υπηρεσία και

στ) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Σημειώσεις

Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για έκδοση άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει για ένα έτος και πρέπει να ανανεώνεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους.