Αίτηση

ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αίτηση


Επώνυμο:

Όνομα:

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας:

Εκδούσα Αρχή:

Ημερ. Γέννησης :

Δ/νση Κατοικίας:

Οδός:

Αριθμός:

Πόλη / Συνοικία:

Τ.Κ.

Τηλ.:..................... Fax:...................

Θέμα: Χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια λειτουργία του φροντιστηρίου μου που βρίσκεται στην οδό............................

.....................................................

αριθμ.............................................. ταχ. Κώδικας...................................

πόλη..............................................

με την επωνυμία...............................

 

 

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πληροφορίες παρέχονται από τα κατά τα τόπους γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και από το γραφείο ενημέρωσης πολιτών (ΓΕΠΟ) του Υπουργείου, καθημερινά 9-2, τηλ. 3252001, 3230461).

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Να υπάρχει εν ισχύ (ημερομηνία έκδοσης μικρότερη των δύο ετών) άδεια ίδρυσης φροντιστηρίου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση (με χαρτόσημο 20δρχ.).
  2. Σχεδιάγραμμα κτηρίου
  3. 25,000 δρχ. αποζημίωση επιτροπής καταλληλότητας.
  4. Παράβολο 3,000 δρχ. από Δημόσιο Ταμείο.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  2. Έλεγχος καταλληλότητας κτηρίου
  3. Έκδοση της αδείας.

Σημειώσεις

Η άδεια εκδίδεται άπαξ και στη συνέχεια απαιτείται ανανέωση της άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου κάθε χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κατά τόπους Νομαρχιών, από τη Δ/νση ιδιωτικής εκπ/σης, Τμήμα φροντιστηρίων (τηλ. 3231656) και από το γραφείο ενημέρωσης πολιτών (ΓΕΠΟ) καθημερινά 9-2, (τηλ. 3252001, 3230461, 3230861, 3232426).