ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Επώνυμο:

Όνομα:

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας:

Εκδούσα Αρχή:

Ημερ. Γέννησης :

Δ/νση Κατοικίας:

Οδός:

Αριθμός:

Πόλη / Συνοικία:

Τ.Κ.

Τηλ.:..................... Fax:...................

Θέμα: Χορήγηση άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια άσκησης επαγγέλματος κατ’ οίκον διδασκάλου για

μαθήματα........................................ στην περιφέρειά σας.

Συνοδευτικά υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

 

 

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Άδεια δικαιούνται αυτοί που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (με χαρτόσημο 20δρχ.).
 2. Τίτλος σπουδών
 3. α) Για χορήγηση άδειας κατ’ οίκον διδασκάλου για μαθήματα δευτεροβάθμιας ή ανωτάτης εκπαίδευσης: αντίγραφο πτυχίου.

  β) Για χορήγηση άδειας κατ’ οίκον διδασκάλου για μαθήματα ξένων γλωσσών: αντίγραφο ή επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου ξένων γλωσσών πανεπ/μίου ημεδαπής ή επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας.

 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 5. Πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής – ΙΚΑΝΟΣ. (Υποβάλλεται ακτινογραφία από Δημόσιο Νοσοκομείο).
 6. Παράβολο δρχ. 2.000 από οποιοδήποτε δημόσιο ταμείο και ένσημα εκπ/κών τελών 500 δρχ.
 7. Πιστοποιητικό τύπου α΄ στρατολογικού γραφείου (για άνδρες) ότι εξεπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 8. Υπεύθυνη δήλωση κωλυμάτων του ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι :

Δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του Α.Ν. 2545/40 ήτοι:

α) δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία,

β) δεν υπηρετώ στην ιδιωτ. εκπ/ση,

γ) δεν έχω άλλο φροντιστήριο,

δ) δεν υπηρετεί στην περιοχή της διεύθυνσης ή του γραφείου εκπ/σης του νόμου Λέσβου δημόσιος εκπ/κός λειτουργός συγγενής μου μέχρι α΄ βαθμού,

ε) δεν απολύθηκα από δημόσια εκπ/κή υπηρεσία και

στ) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Σημειώσεις

Χρόνος απάντησης περίπου 2 μήνες.

Η άδεια ανανεώνεται κάθε χρόνο μέχρι τέλους Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση ιδιωτικής εκπ/σης, Τμήμα φροντιστηρίων 3231656 και από το γραφείο ενημέρωσης πολιτών (ΓΕΠΟ) καθημερινά 9-2, τηλ. 3252001, 3230461, 3230861, 3232426