Αίτηση

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

 

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Μητροπόλεως 15, 101 85 Αθήνα (μέσω του Γραφείου ή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

που υπάγεται το φροντιστήριο)

Επώνυμο:

Όνομα:

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας:

Εκδούσα Αρχή:

Ημερ. Γέννησης :

Δ/νση Κατοικίας:

Οδός:

Αριθμός:

Πόλη / Συνοικία:

Τ.Κ.

Τηλ.:..................... Fax:...................

Θέμα: Έγκριση Πρόσληψης Αλλοδαπού (ης) σε φροντιστήριο.

Παρακαλώ να εγκρίνετε την πρόσληψη του αλλοδαπού..............................

στο φροντιστήριό μου που βρίσκεται στην οδό........................................

....................................................

αριθμ.............................................

Τ. Κώδικας......................................

Πόλη....................................με την επωνυμία.......................................

Συνοδευτικά υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά.

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Θεωρημένο αντίγραφο Πανεπιστημιακού διπλώματος του αλλοδαπού ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή πτυχίου Ανωτάτης Σχολής.
 2. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου.
 3. Βιογραφικό σημείωμα του αλλοδαπού.
 4. Πιστοποιητικό υγείας του αλλοδαπού από εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου.
 5. Ονομαστική κατάσταση των ελλήνων καθηγητών που απασχολούνται στο φροντιστήριο θεωρημένη από τον επόπτη εργασίας.
 6. Σύμβαση εργασίας ιδιοκτήτη και αλλοδαπού.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου ότι, ο αλλοδαπός κρίνεται κατάλληλος.
 8. Αίτηση αλλοδαπού προς το φροντιστήριο για πρόσληψη.
 9. Υπεύθυνη δήλωση αν δεν απασχολείται ή απασχολείται άλλος αλλοδαπός.

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης (για πρόσληψη σε φροντιστήριο) από τον ενδιαφερόμενο στο φροντιστήριο με το οποίο θα συνεργαστεί. Το φροντιστήριο στη συνέχεια αποστέλλει το φάκελο στη Δ/νση Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Η απόφαση λαμβάνεται από το Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων και κοινοποιείται προς το φροντιστήριο μέσω της Δ/νσης Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώσεις

Για παράταση της άδειας του αλλοδαπού υποβάλλονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην των 1,2 και 3 περιπτώσεων και αντί αυτών υποβάλλεται η προηγούμενη έγκριση της υπηρεσίας για την πρόσληψη του αλλοδαπού.

Ο χρόνος απάντησης είναι περίπου 30 ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες: