ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:.......................................

ΟΝΟΜΑ:...........................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:..............................

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:.............................

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ...........................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΟΔΟΣ..............................ΑΡΙΘ.:........ΠΟΛΗ /ΣΥΝΟΙΚΙΑ:..............................

Τ.Κ..................................................

ΤΗΛ....................FAX...................... ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ......................

 

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση σας, ότι έχω επιτυχώς τελειώσει τις σπουδές του λυκείου.

(Πόλη – Ημερομηνία)

_________________________

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________ (υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε τη βεβαίωση σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Απολυτήριο Λυκείου

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Σημειώσεις

Χορηγείται ως αποδεικτικό ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επιτυχώς τελειώσει τις σπουδές του στο λύκειο. Απαιτείται κυρίως από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ιταλίας.