Αίτηση

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

 

Αίτηση

τ...........................................................................................................

κατοίκου....................................................................

οδός............................................................................

αριθμός.............................................

τηλέφωνο..........................................

Για την εγγραφή του παιδιού μου..........................................................

.............................................

Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου.......................................

Γυμνάσιο – Λύκειο..............................

οδός..............................................................,

αριθμός..................... και στην τάξη.........................................................

.........................................................

Συνοδευτικά σας υποβάλλω:

α) πρωτότυπο τίτλο σπουδών του ξένου σχολείου που φοιτούσε το παιδί μου,

β) επίσημη μετάφραση του τίτλου αυτού.

Επίσης σας γνωρίζω ότι το παιδί μου προέρχεται από την χώρα...................................................

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση (χαρτόσημο 20 δρχ.).
  2. Πρωτότυπο τίτλου σπουδών του ξένου σχολείου που φοιτούσε.
  3. Επίσημη μετάφραση του τίτλου αυτού.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην Δ/νση Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώσεις

Από τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει την αντίστοιχη τάξη.