Αίτηση

ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Προς

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ..............................

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ...............................

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ......................................

ΚΑΤΟΙΚΟΣ.......................................

ΟΔΟΣ.............................................

ΑΡΙΘΜΟΣ........................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ......................................

Τ.Κ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Σας υποβάλω φωτοαντίγραφο της υπ’ αριθμ........................... οικοδομικής άδειας και παρακαλώ να θεωρηθεί για εργοταξιακή παροχή ρεύματος, νερού από την ΔΕΗ, ΔΕΥΑΜ.

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας

 

 

Διαδικασία

Σημειώσεις