Αίτηση

ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ Η ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Προς

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ______________

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ__________

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ____________

ΚΑΤΟΙΚΟΣ____________

ΟΔΟΣ_______________

ΑΡΙΘΜΟΣ_____________

ΥΠΗΡΕΣΙΑ____________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ____________

TK_______________

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε σύμφωνα με το νόμο την άδεια για _______________

______________________________

στην οδό ______________ αρ.  _____

ΟΤ ______ Συνοικία ______________

Δήμος ή Κοινότητα ______________

Αστυνομικό Τμήμα ______________

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο___________
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση ___________
  _______________________________________________
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Προϋποθέσεις

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (Συνεργασία ιδιοκτήτη και μηχανικού)

 1. Δηλώσεις αναθέσεως / αναλήψεως (μελέτης – επίβλεψης)
 2. Φύλλο ελέγχου
 3. Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα
 5. Διάγραμμα κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές
 6. Αρχιτεκτονική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
 7. Στατική μελέτη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
 8. Μελέτη θερμομόνωσης.
 9. Μελέτη παθητική πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς
 10. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου.
 11. Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής τους μελετητή μηχανικού .
 12. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης
 13. Αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού

Όπου απαιτούνται :

Α) Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων

Β) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Γ) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας

Δ) Μελέτη αερίων καυσίμων

Ε) Εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών

Διαδικασία

 1. Πρωτοκόλληση αίτησης – χρέωση
 2. Έλεγχος πληρότητας φακέλου
 3. Έλεγχος αρχιτεκτονικής μελέτης (ΕΠΑΕ ή άλλες υπηρεσίες αν απαιτείται)
 4. Έλεγχος στατικής μελέτης
 5. Έλεγχος εγκαταστάσεων Θερμομόνωσης – Πυροπροστασίας – Εγκαταστάσεις (υδραυλικές, μηχανολογικές, αποχέτευσης)
 6. Έλεγχος φορολογικών
 7. Υπογραφή άδειας

 

Σημειώσεις

Ειδικές περιπτώσεις (επιπλέον στοιχεία)