Αίτηση

ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Προς

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ..............................

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ...............................

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ......................................

ΚΑΤΟΙΚΟΣ.......................................

ΟΔΟΣ.............................................

ΑΡΙΘΜΟΣ........................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ......................................

Τ.Κ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Παρακαλώ να θεωρήσετε τα έντυπα της υπ’ αριθμ........................οικοδομικής αδείας προκειμένου να τα χρησιμοποιήσω για υδροδότηση από το δίκτυο του Δήμου και ηλεκτροδότηση από το δίκτυο της ΔΕΗ με “Προσωρινή σύνδεση” σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28116/29-3-91 απόφαση του υπουργού ΠΕΧ ΩΔΕ.

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Υπεύθυνες δηλώσεις του Νόμου 1599/86 των επιβλεπόντων μηχανικών
  2. Φωτογραφίες όλων των όψεων του κτιρίου
  3. Ακριβές φωτοαντίγραφο οικοδομικής αδείας εις διπλούν
  4. Παραστατικά αμοιβής επίβλεψης και κρατήσεων απ’ αυτήν *

 

Διαδικασία

Σημειώσεις

* α. Κατάθεση αμοιβής επίβλεψης (Εθν. Τραπ.)

β. Φόρος εισοδήματος μηχ/κων (προκαταβολή στη ΔΟΥ)

γ. Κράτηση υπερ του ταμείου ΤΣΜΕΔΕ (Εθν. Τραπ.)