Αίτηση

ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Προς

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ..............................

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ...............................

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ......................................

ΚΑΤΟΙΚΟΣ.......................................

ΟΔΟΣ.............................................

ΑΡΙΘΜΟΣ........................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ......................................

Τ.Κ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Παρακαλώ να θεωρήσετε το έντυπο της υπ’ αριθμ...........................οικοδομικής άδειας προκειμένου να το χρησιμοποιήσω για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ νερού από τη ΔΕΥΑΜ.

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας

 

Διαδικασία

Σημειώσεις