Αίτηση

ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

Προς

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ..............................

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ...............................

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ......................................

ΚΑΤΟΙΚΟΣ.......................................

ΟΔΟΣ.............................................

ΑΡΙΘΜΟΣ........................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ......................................

Τ.Κ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Παρακαλώ να μου βεβαιώσετε ότι το κτίσμα που δείχνεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη και βρίσκεται...........................................
έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο με το ...............................................................

...............................................................

...............................................................

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Διάγραμμα που αφορά το κτίσμα
  2. Απόσπασμα χάρτη

 

 

Διαδικασία

  1. Αίτηση με τ’ απαιτούμενα δικαιολογητικά
  2. Έλεγχος – Έκδοση βεβαίωση διατηρητέου

Σημειώσεις