Αίτηση

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ:_______________

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΠΑΤΡΩΝΥΜO:____________

Δ/ΝΣΗ :__________

ΤΗΛ:_______________

Α.Φ.Μ.:_____________

Δ.Ο.Υ: .________________

AΡ. ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤ:___________

ΑΣΤ.ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:______

Τ.Κ.:_________________

ΕΔΡΑ ΜΗΧ/ΤΟΣ: _________

 

 

 

Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει ο Νόμος και σας παρακαλώ να μου εκδώσετε άδεια κυκλοφορίας του Μηχανήματος Έργων.

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

 

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση

ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.)

ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο υπογεγραμμένος Επων. ___________ Ον. ______________ Ον. Πατ. ________ ΑΦΜ________ Δ.Ο.Υ. ______ Αρ.Αστ.Ταυτ. ____________ κάτοικος Οδός _________ Αριθ.____ Δημ/Κοιν. ________ Τ.Κ. ____ Αστ. Τμήμα ______

Δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του Ν.1599/86 για ψευδή δήλωση ότι:

 1. είμαι νόμιμος κάτοχος του ΜΕ με τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και με ποσοστό ιδιοκτησίας ___%,
 2. δεν θα εκτελώ μ’ αυτό μεταφορικό έργο,
 3. θα το συντηρώ ώστε να παρέχει ασφάλεια κατά την κυκλοφορία και
  λειτουργία του,
 4. θα πληροί πάντα τις διατάξεις του ΚΟΚ, τις σχετικές με τα ΜΕ.

Έδρα Μηχανήματος: Δημ./Κοιν.___________ Νομός___________ Είδος Μηχανήματος:____________________________

(σύμφωνα με την ονοματολογία του Δ13ε/ 0/233/17-1-95 εγγράφου).

Κωδικός Έγκρισης Τύπου του ΜΕ ______________________

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ (αν υπάρχει)

1. Εργοστάσιο Κατασκ.

2. Εργοστασιακός Τύπος

3. Έτος Κατασκευής

4. Αριθμ. Πλαισίου

5. Εργοστάσιο Κατ. Κινητήρα

6. Τύπος Κινητήρα

7. Αριθμός Κινητήρα

8. Ισχύς Κινητ. (ΗΡ κατά DIN)

9. Καύσιμο Κινητήρα

10. Σύστημα Πορείας

11. Αριθμός Αξόνων

12. Αριθμός Εμπρ. Τροχών Διαστάσεις (mm/cm)

13. Αριθμός Οπισθ. Τροχών, Διαστάσεις (mm/cm)

14. Βάρος Λειτουργίας

15. Διαστάσεις σε θέση Πορείας: M= m, Π= m, Y= m

16. Συσσωρευτές: αριθμός__ , Τάση ___ V, Χωρητικότητα ___Ah

Συμπληρωματικά στοιχεία του ΜΕ (αιτούνται κατά την κρίση της ΔΤΥ)

α)

β)

γ)

Τίτλος κτήσης ΜΕ: Πιστοποιητικό Τελωνείου ____, Βεβαίωση Διακανονισμού Τραπέζης _____, Τιμολόγιο Πώλησης ____, Ιδιωτικό Συμφωνητικό ___, Διπλ. Είσπραξης Χαρτοσήμου ____, κ.λ.π. _________

Πόλη __________Ημερομηνία _____

Ο Δηλών

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου με 5 δρχ. μηχ/μο
 2. Έγκριση τύπου του Μ.Ε.
 3. Δήλωση πιστότητας Ε.Κ. για τα Μ.Ε. που κατασκευάζονται από 1-1-95 εντεύθεν και φέρουν το Σήμα “CE”.
 4. Πρωτότυπο πιστοποιητικό εκτελωνισμού εάν η εισαγωγή του Μ.Ε. έγινε από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) ή από χώρα Ε.Κ. αλλά πριν την 1-1-93.
 5. Βεβαίωση διακανονισμού Τραπέζης εάν η εισαγωγή του ΜΕ έγινε από χώρα Ε.Κ. και μετά την 1-1-93 ή
 6. α) Τιμολόγιο πώλησης που εκδόθηκε σε κράτος μέλος Ε.Κ. με αριθμό πλαισίου του Μ.Ε. και

  β) Φορτωτική από την οποία θα προκύπτει ότι το ΜΕ εισήχθη στην Ελλάδα μετά την 1-1-93.

 7. Τιμολόγια πώλησης του Μ.Ε. με τον αριθμό πλαισίου του, εάν ο πωλητής ασκεί επιτήδευμα. Εάν ο πωλητής δεν ασκεί επιτήδευμα απαιτούνται:
 8. α) Ιδιωτικό Συμφωνητικό επικυρωμένο για το γνήσιο των υπογραφών

  β) Διπλότυπο είσπραξης τελών χαρτοσήμου και

  γ) Αποδεικτικό από την Δ.Ο.Υ. του πωλητή ότι αυτό δεν ισχύει επιτήδευμα.

 9. Υπεύθυνη δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων Μ.Ε. (δίδεται από την Υπηρεσία).
 10. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 που θα υπογράφεται ενώπιον της Υπηρεσίας, Αστυν. Αρχής κλπ. για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο ιδιοκτήτης θα δηλώνει:
 11. α) είμαι νόμιμος κάτοχος του Μ.Ε. (είδος Μ.Ε.) αριθ. Πλαισίου ______ και με ποσοστό ιδιοκτησίας ____ %,

  β) σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσω το μηχάνημα για μεταφορές,

  γ) σε περίπτωση απώλειας της άδειας κυκλοφορίας ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της Ταχ. Δ/νσης μου ή της έδρας του Μ.Ε. ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή καταστροφής του Μ.Ε. θα γνωστοποιώ αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός δέκα πέντε (15) ημερών.,

  δ) σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ θα επιστρέψω την άδεια κυκλοφορίας του ενός (15) ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από κοινού με το νέο κάτοχο του ΜΕ για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνομά του,

  ε) στο υπόψη Μ.Ε. δεν έχει απογραφεί από άλλη ΔΤΥΝ ούτε έχει υποβληθεί άλλη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία μας ή σε άλλη Δ.Τ.Υ.Ν.

 12. Φωτογραφίες (8) δύο (2) για κάθε πλευρά του Μ.Ε. στις οποίες να φαίνεται ο περιστρεφόμενος φανός κίτρινο χρώμα καθώς επίσης και η πινακίδα βραδυκίνητου οχήματος και στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ενυπόγραφα από τον ιδιοκτήτη του Μ.Ε. τα κάτωθι:
 13.  

   

   

  Βεβαίωση

  Βεβαιώνεται ότι το εικονιζόμενο ΜΕ με αριθμό πλαισίου __________ είναι το περιγραφόμενο στις δηλώσεις μου.

   

  Μυτιλήνη

   

  Ο Δηλών

 14. Βεβαίωση η πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ. του κατόχου του ΜΕ για την άσκηση επιτηδεύματος του ιδιοκτήτη του ΜΕ από την οποία θα προκύπτουν τα εξής: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα του κατόχου του ΜΕ ή η επωνυμία της εταιρίας, η Ταχ. Διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.
 15. Καταστατικό της εταιρίας σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εάν ο κάτοχος του ΜΕ είναι εταιρία.
 16. Κινητό χαρτόσημο 1000 δρχ. για χαρτοσήμανση της αδείας κυκλοφορίας του ΜΕ.
 17. Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας, ο οποίος θα παίρνει τον αριθμό πλαισίου και αριθμό κινητήρος του ΜΕ σε αποτύπωμα πάνω σε λευκό χαρτί και ότι το υπόψη ΜΕ παρέχει ασφάλεια κατά τη κυκλοφορία και λειτουργία του και είναι σύμφωνο με τον Κ.Ο.Κ.
 18. Διπλότυπο είσπραξης Δημ. Ταμείου τέλους ποσού δρχ. 30,000 για απογραφή, ταξινόμηση κλπ ΜΕ ( όπως ορίζει ο Ν. 2052/92). Σχετικό έντυπο θα σας χορηγήσει η Υπηρεσία).
 19. Καταβολή τελών χρήσης του ΜΕ τρέχοντος έτους. Σχετικό έντυπο θα σας χορηγήσει η Υπηρεσία.
 20. Αρ. φορ. Μητρώου (Α.Φ.Μ) Δ.Ο.Υ. Ταχ. Κώδικας, Δ/νση – Τηλ/να.
 21. Πινακίδα βραδυκίνητου οχήματος σχήματος ισοπλεύρου τριγώνου με κομμένες τις γωνίες (ήτοι εξάγωνο με εναλλασσόμενες πλευρές μήκους 300 και 10 χλστ.). Η όψη της πινακίδας θα έχει περιθώριο πλάτους 40 χλστ. από υψηλής αντανακλαστικότητας υλικού ερυθρού χρώματος και την οποία θα προμηθευτείτε από την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων Ν. Λέσβου.
 22. Τα μηχανήματα πρέπει να έχουν σε λειτουργία:
 1. φώτα και προβολείς εργασίας,
 2. κουβούκλιο ή στέγαστρο ασφαλείας επί του οποίου θα είναι τοποθετημένος ο περιστρεφόμενος φανός κίτρινου χρώματος,
 3. καθρέπτης αναλόγου μεγέθους εντός και εκτός του κουβουκλίου ή του στεγάστρου ασφαλείας ,
 4. ηχητικό όργανο,
 5. φαρμακείο,
 6. πυροσβεστήρα ,
 7. τρίγωνο ασφαλείας,
 8. το σύστημα πέδησης, διεύθυνσης, ελαστικά κλπ, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
 1. Πινακίδα βαρέων οχημάτων όταν το ΜΕ υπερβαίνει τους 7,5 τόνους.
 2. Πινακίδα οχημάτων μεγάλου μήκους όταν το ΜΕ υπερβαίνει τα 13 μέτρα.
 3. Για εκσκαφέα , προωθητή, φορτωτή και φορτωτή – εκσκαφέα
 4. α) κατασκευής από 21-4-91 μέχρι 27-3-97 απαιτείται και “πιστοποιητικό ή δήλωση πιστότητας Ε-Κ” που εκδίδει ο κατασκευαστής, σύμφωνα με τις οδηγίες 86/662 και 89 /514 Ε.Ο.Κ.,

  β) κατασκευαστής μετά την 27-3-97 απαιτείται πιστοποιητικό ή δήλωση πιστότητας ΕΚ που εκδίδει ο κατασκευαστής σύμφωνα με την οδηγία 95/27 Ε.Κ.

 5. Σε κάθε ΜΕ από τα προαναφερόμενα πρέπει να υπάρχουν σε εμφανή θέση πινακίδες με τις ενδείξεις
 6. α) ηχοστάθμης εξωτερικά του ΜΕ LWA σε Bb (A) και

  β) ηχοστάθμης στη θέση χειριστή του ΜΕ LPA σε Bb (A).

 7. Η παραπάνω δήλωση ή πιστοποιητικό πιστότητας ΕΚ για τα προαναφερόμενα ΜΕ κατασκευής μετά την 1-1-95 να είναι κοινή σύμφωνα με την οδηγία 89/392 ΕΟΚ (α+β+γ).
 8. Για ισοπεδωτές και αποξέστες που έχουν κατασκευαστεί μετά την 25-7-91 απαιτείται πιστοποιητικό συμφωνίας Ε.Ο.Κ.
 1. Για υδραυλικά πτύα και πτύα με καλώδια (εκσκαφείς) προωθητές γαιών, φορτωτές και φορτωτές – εκσκαφείς που έχουν κατασκευασθεί μετά την 21.4.91 απαιτείται και πιστοποιητικό συμφωνίας ΕΟΚ, που εκδίδει ο κατασκευαστής.
 1. Για συγκεκριμένο περονοφόρο όχημα που έχει κατασκευαστεί μετά την 11-10-90 απαιτείται και πιστοποιητικό πιστότητας που εκδίδει ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας.

Διαδικασία

 1. Έλεγχος σε συνεννόηση με την υπηρεσία αν υπάρχει Έγκριση Τύπου για το μηχάνημα για το οποίο πρόκειται να εκδοθεί άδεια.
 2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 3. Γίνεται αυτοψία από αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του οχήματος.
 4. Καταβολή των τελών χρήσης του Μ.Ε. του τρέχοντος έτους.
 5. Έκδοση της άδειας κυκλοφορίας από την υπηρεσία.

Σημειώσεις

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ)

 

01 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 39 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ
02 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 40 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
03 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 41 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
04 ΤΡΑΚΤΕΡ-ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 42 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
05 ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 43 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
06 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 44 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
07 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 45 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ
08 ΓΕΡΑΝΟΣ 46 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
09 ΑΝΤΛΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 47 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
10 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΝΟΜΕΝΗ 48 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
11 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 49 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
12 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ 50 ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟ
13 ΣΦΥΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 51 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
14 ΑΣΦΑΛΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ (ΦΕΝΕΡΑΛ) 52 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΤΡΕΝΩΝ
15 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ 53 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
16 ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΦΙΝΙΣΙΕΡ) 54 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
17 ΣΑΡΩΘΡΟ 55 ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
18 ΑΠΟΞΕΣΤΗΣ (ΣΚΡΕΙΠΕΡ) 56 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
19 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ 57 ΥΓΡΟΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΣ
20 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 58 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΥ
21 ΓΟΜΩΤΗΣ 59 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
22 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 60 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ
23 ΚΟΣΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 61 ΨΗΦΙΔΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
24 ΛΟΙΠΑ 62 ΑΦΡΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
25 ΓΕΡΑΝΟΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 63 ΛΙΠΑΝΤΗΣ
26 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 64 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
27 ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ 65 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
28 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΤΑΜΠΕΡ) 66 ΠΡΕΣΑ ΣΚΡΑΠ
29 ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 67 ΠΡΕΣΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
30 ΧΙΟΝΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 68 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
31 ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 69 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
32 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 70 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΦΑΓΗΤΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Α/ΦΩΝ
33 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ) 71 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Α/ΦΩΝ
34 ΚΛΙΜΑΚΟΦΟΡΟ 72 ΠΛΥΝΤΙΚΟΠΙΣΤΑΣ
35 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 73 ΟΛΙΣΘΗΡΟΜΕΤΡΟ
36 ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΚΤΗΣ 74
37 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ 75
38 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ 76