Αίτηση

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Α. Στοιχεία νέου κατόχου ΜΕ

ΟΝΟΜΑ:_______________

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΠΑΤΡΩΝΥΜO:____________

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ :__________

Τ.Κ.:________________

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ:_____________

ΤΗΛ: .________________

AΡ. ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤ:___________

ΑΦΜ:_________________

ΔΟΥ:_________________

 

 

Β. Στοιχεία παλαιού κατόχου ΜΕ

ΟΝΟΜΑ:_______________

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΠΑΤΡΩΝΥΜO:____________

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ :__________

Τ.Κ.:________________

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ:_____________

ΤΗΛ: .________________

AΡ. ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤ:___________

ΑΦΜ:_________________

ΔΟΥ:_________________

 

Σας υποβάλλουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και Παρακαλούμε για τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας του ΜΕ _________ΙΧ

_____________199__

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

Ο νέος κάτοχος ΜΕ

______________________________

Ο παλαιός κάτοχος ΜΕ

______________________________

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 1. ______________
 2. ______________
 3. ______________
 4. ______________
 5. ______________
 6. ______________
 7. ______________
 8. ______________

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση

ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.)

ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο υπογεγραμμένος Επων. ___________ Ον. ______________ Ον. Πατ. ________ ΑΦΜ ________Δ.Ο.Υ. ______Αρ.Αστ.Ταυτ. ____________κάτοικος Οδός _________ Αριθ. ____ Δημ/Κοιν. ________ Τ.Κ. ____ Αστ. Τμήμα ______ Δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του Ν.1599/86 για ψευδή δήλωση ότι:

 1. είμαι νόμιμος κάτοχος του ΜΕ με τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και με ποσοστό ιδιοκτησίας ___%,
 2. δεν θα εκτελώ μ’ αυτό μεταφορικό έργο,
 3. θα το συντηρώ ώστε να παρέχει ασφάλεια κατά την κυκλοφορία και
  λειτουργία του,
 4. θα πληροί πάντα τις διατάξεις του ΚΟΚ, τις σχετικές με τα ΜΕ.

Έδρα Μηχανήματος: Δημ./Κοιν. ___________ Νομός ___________Είδος Μηχανήματος: ____________________________

(σύμφωνα με την ονοματολογία του Δ13ε/ 0/233/17-1-95 εγγράφου).

Κωδικός Έγκρισης Τύπου του ΜΕ ______________________

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ (αν υπάρχει)

1. Εργοστάσιο Κατασκ.

2. Εργοστασιακός Τύπος

3. Έτος Κατασκευής

4. Αριθμ. Πλαισίου

5. Εργοστάσιο Κατ. Κινητήρα

6. Τύπος Κινητήρα

7. Αριθμός Κινητήρα

8. Ισχύς Κινητ. (ΗΡ κατά DIN)

9. Καύσιμο Κινητήρα

10. Σύστημα Πορείας

11. Αριθμός Αξόνων

12. Αριθμός Εμπρ. Τροχών Διαστάσεις (mm/cm)

13. Αριθμός Οπισθ. Τροχών, Διαστάσεις (mm/cm)

14. Βάρος Λειτουργίας

15. Διαστάσεις σε θέση Πορείας: M= m, Π= m, Y= m

16. Συσσωρευτές: αριθμός__ , Τάση ___ V, Χωρητικότητα ___Ah

Συμπληρωματικά στοιχεία του ΜΕ (αιτούνται κατά την κρίση της ΔΤΥ)

α)

β)

γ)

Τίτλος κτήσης ΜΕ: Πιστοποιητικό Τελωνείου ____, Βεβαίωση Διακανονισμού Τραπέζης _____, Τιμολόγιο Πώλησης ____, Ιδιωτικό Συμφωνητικό ___, Διπλ. Είσπραξης Χαρτοσήμου ____, κ.λ.π. _________

Πόλη __________Ημερομηνία _____

Ο Δηλών

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση νέου κατόχου με 10 δρχ. μηχανόσημο.
 2. Παλαιά άδεια κυκλοφορίας με ΜΕ η βεβαίωση δήλωσης απώλειας αυτής από αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.
 3. Τιμολόγιο πώλησης του ΜΕ με τον αριθμό πλαισίου του σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εάν ο πωλητής ασκεί επιτήδευμα.
 4. Εάν ο πωλητής δεν ασκεί επιτήδευμα απαιτούνται:

  α) ιδιωτικό συμφωνητικό επικυρωμένο για το γνήσιο των υπογραφών,

  β) Διπλότυπο είσπραξης χαρτοσήμου και

  γ) Αποδεικτικό από την Δ.Ο.Υ. του πωλητή ότι δεν ασκεί επιτήδευμα.

 5. Υπεύθυνη δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων ΜΕ (παραπάνω υπόδειγμα).
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 που θα υπογράφεται ενώπιον της Υπηρεσίας, Αστυν.Αρχής κλπ. για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο ιδιοκτήτης θα δηλώνει:
 7. α) Είμαι νόμιμος κάτοχος του Μ.Ε. (είδος Μ.Ε.) αριθ. Πλαισίου _______ και με ποσοστό ιδιοκτησίας ___%

  β) Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσω το μηχάνημα για μεταφορές.

  γ) Σε περίπτωση απώλειας της άδειας κυκλοφορίας ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της Ταχ. Δ/νσης μου ή της έδρας του Μ.Ε. ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή καταστροφής του ΜΕ θα γνωστοποιώ αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

  δ) Σε περίπτωση αλλαγής του Ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ θα επιστρέφω την άδεια κυκλοφορίας του εντός (15) ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από κοινού με το νέο κάτοχο του Μ.Ε. για τη μεταβίβαση της υπόψη αδείας στο όνομά του.

  ε) Το υπόψη Μ.Ε. δεν έχει υπογραφεί από άλλη ΔΤΥΝ ούτε έχει υποβληθεί άλλη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία μας ή σε άλλη ΔΤΥΝ.

 8. Φωτογραφίες (8) δύο (2) για κάθε πλευρά του Μ.Ε. στις οποίες να φαίνεται ο περιστρεφόμενος φανός κίτρινο χρώμα καθώς επίσης και η πινακίδα βραδυκίνητου οχήματος και στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ενυπόγραφα από τον ιδιοκτήτη του Μ.Ε. τα κάτωθι:
 9. Βεβαίωση

  Βεβαιώνεται ότι το εικονιζόμενο ΜΕ με αριθμό πλαισίου __________ είναι το περιγραφόμενο στις δηλώσεις μου.

   

  Μυτιλήνη

   

  Ο Δηλών

   

 10. Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ. του νέου κατόχου του Μ.Ε. από την οποία θα προκύπτουν τα εξής: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα του κατόχου του Μ.Ε. ή η Επωνυμία της εταιρείας ή Ταχ. Διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.
 11. Το καταστατικό της εταιρείας σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εάν ο κάτοχος του Μ.Ε. είναι εταιρεία.
 12. Κινητό χαρτόσημο 1000 δρχ. για χαρτοσήμανση της αδείας κυκλοφορίας του Μ.Ε.
 13. Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας, ο οποίος θα παίρνει τον αριθμό πλαισίου και αριθμό κινητήρος του Μ.Ε. σε αποτύπωμα πάνω σε λευκό χαρτί και ότι του υπόψη Μ.Ε. παρέχει ασφάλεια κατά την κυκλοφορία και λειτουργία του και είναι σύμφωνο με τον Κ.Ο.Κ.
 14. Διπλότυπο είσπραξης ΔΥΟ του τέλους 15.000 δρχ. για αντικατάσταση αδείας κυκλοφορίας κλπ. (Ν.2052/92) (έντυπο θα σας χορηγήσει η Υπηρεσία).
 15. Αποδεικτικά είσπραξης των ετήσιων τελών χρήσης Μ.Ε. από 1.1.93 και εντεύθεν εφ’ όσον η άδεια κυκλοφορίας έχει χορηγηθεί πριν την 1.1.93 ή από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας εάν είναι μεταγενέστερη της 1.1.93.
 16. Αρ. Φορ. Μητρώου (ΑΦΜ) ΔOY, Ταχ. Κώδικα, Δ/νση – Τηλ/να.
 17. Πινακίδα βραδυκίνητου οχήματος σχήματος ισοπλεύρου τριγώνου με κομμένες τις γωνίες (ήτοι εξάγωνο με εναλλασσόμενες πλευρές μήκους 300 και 10 χλστ). Η όψη της πινακίδας θα έχει περιθώριο πλάτους 40 χλστ. από υψηλής αντανακλαστικότητας υλικού ερυθρού χρώματος με ενθυλακωμένα υάλινα σφαιρίδια και υπόβαθρο (εσωτερικό τρίγωνο) από φθορίζον υλικού ερυθρού χρώματος και την οποία θα προμηθευτείτε από την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων Ν. Λέσβου.
 18. Τα μηχανήματα πρέπει να έχουν σε λειτουργία:
 1. Φώτα και προβολείς εργασίας,
 2. Κουβούκλιο ή στέγαστρο ασφαλείας επί του οποίου θα είναι τοποθετημένος ο περιστρεφόμενος φανός κίτρινος χρώματος,
 3. Καθρέπτης αναλόγου μεγέθους εντός και εκτός του κουβουκλίου ή του στεγάστρου ασφαλείας,
 4. Ηχητικό όργανο,
 5. Φαρμακείο,
 6. Πυροσβεστήρα,
 7. Τρίγωνο ασφαλείας,
 8. Το σύστημα πέδησης, Διεύθυνσης, ελαστικά κλπ. να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
 1. Πινακίδα βαρέων οχημάτων όταν ο Μ.Ε. υπερβαίνει τους 7,5 ΤΟΝ.
 2. Πινακίδα οχημάτων μεγάλου μήκους όταν το Μ.Ε. υπερβαίνει τα 13 μέτρα.
 3. Για φορτωτές εκσκαφείς – φορτωτές, προωθητές, ισοπεδωτές και αποξέσεις που έχουν κατασκευασθεί μετά την 25.7.91 απαιτείται και Πιστοποιητικό Συμφωνίας Ε.Ο.Κ. που εκδίδει ο κατασκευαστής.
 4. Για υδραυλικά πτύα και πτύα με καλώδια (εκσκαφείς) προωθητές γαιών, φορτωτές και φορτωτές – εκσκαφείς που έχουν κατασκευασθεί μετά την 21.4.91 απαιτείται και πιστοποιητικό συμφωνίας ΕΟΚ, που εκδίδει ο κατασκευαστής.
 5. Για συγκεκριμένο περονοφόρο όχημα που έχει κατασκευαστεί μετά την 11.10.90 απαιτείται και πιστοποιητικό πιστότητας που εκδίδει ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας.

Διαδικασία

 1. Αίτηση. Κατάθεση αίτησης (ενυπόγραφη από αγοραστή και πωλητή) και δικαιολογητικών από αγοραστή.
 2. Κατάθεση πρωτότυπης αδείας. Σε περίπτωση απώλειας της πρωτότυπης αδείας προσκομίζεται βεβαίωση από την αστυνομία και καταβάλλεται παράβολο αξίας 15.000 δρχ. από Δημόσιο Ταμείο για επανέκδοση της πρωτότυπης άδειας.
 3. Γίνεται αυτοψία από αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του οχήματος.
 4. Εξόφληση τελών χρήσης του Μ.Ε. έως και αυτών του τρέχοντος έτους (εκτός εκείνων τυχούσας περιόδου που το μηχάνημα είχε δηλωθεί ως ακινητοποιημένο).
 5. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας από την υπηρεσία.

Σημειώσεις