ΑΙΤΗΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ__________________

ΟΝΟΜΑ________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ _________

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ__________

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ_____________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ:______

Τ.Κ______

ΤΗΛ______

FAX __________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ________

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ__________________

*ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ____________

*(Μόνο για αλλοδαπούς)

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι επιθυμώ να ακινητοποιηθεί το Μηχάνημα Έργου

____________________________________________

λόγω_________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση στην οποία θα ζητείται η ακινητοποίηση του Μ.Ε. και θα περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η ακινητοποίηση.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που θα λέει τα ίδια με την παραπάνω αίτηση και θα υπογράφεται επί τόπου (στην υπηρεσία).
  3. Αποδείξεις εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας έως και αυτών του τρέχοντος έτους.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία.
  2. Κατάθεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Σημειώσεις