ΑΙΤΗΣΗ

ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ__________________

ΟΝΟΜΑ________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ _________

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ__________

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ_____________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ:______

Τ.Κ______

ΤΗΛ______

FAX __________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ________

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ__________________

*ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ____________

*(Μόνο για αλλοδαπούς)

 

Ο κάτωθι υπογραγραμένος δηλώνω ότι επιθυμώ τον χαρακτηρισμό ως αχρηστεύμενου του Μηχανήματος Έργου .__________________________________ λόγω ________________________________________

________________________________________

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Προϋποθέσεις

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση ότι το όχημα είναι προς καταστροφή ή έχει καταστραφεί.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που θα λέει τα ίδια με την παραπάνω αίτηση και θα υπογράφεται επί τόπου (στην υπηρεσία).
  3. Αποδείξεις εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας έως και αυτών του τρέχοντος έτους.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία.
  2. Κατάθεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.
  3. Κατά περίπτωση είναι πιθανό να γίνεται αυτοψία του μηχανήματος από αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας.
  4. Γίνεται υπηρεσιακό έγγραφο προς Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. όπου δηλώνεται η αχρήστευση του Μ.Ε., διαγράφεται από το μητρώο Μ.Ε. και δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή του.

Σημειώσεις