Αίτηση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

 

Αίτηση

τ____________________________________ κατοίκου______________________

οδός_________________________ αριθμός______________

Έτος γεννήσεως___________

Αρ.Αστ.Ταυτ. ____________

Εκδούσα αρχή___________

τηλέφωνο______________

 

Παρακαλώ όπως χορηγήσετε το επίδομα μητρότητας.

 

Συνοδευτικά σας υποβάλλω:

____________________________________________

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 όπου δηλώνονται:
  1. Ιατρική βεβαίωση για την πιθανή ημερομηνία του τοκετού
  2. Ληξιαρχική πράξης γέννησης του παιδιού.
  3. Έκθεση κοινωνικού λειτουργού.
  4. Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του εργοδότη.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  2. Η δικαιούχος ειδοποιείται τηλεφωνικά.
  3. Η πληρωμή γίνεται με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Σημειώσεις