Αίτηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

Αίτηση

τ____________________________________ κατοίκου______________________

οδός_________________________ αριθμός______________

Έτος γεννήσεως___________

Αρ.Αστ.Ταυτ. ____________

Εκδούσα αρχή___________

τηλέφωνο______________

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια επαγγέλματος ιατρού για την περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Λέσβου.

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο πτυχίου προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού από Μη Κράτη της ΕΟΚ, ισοτιμία του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ πρωτότυπο ως και πτυχίο της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση Για πτυχιούχους από Κράτη της ΕΟΚ που έχουν εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο μετά από την 1.1.1981. Αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος από εκεί, πιστοποιητικό άσκησης κρατικής εξετάσεως που προβλέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 75/363 της ΕΟΚ Επισήμως σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών
 2. Πιστοποιητικό Στρατολογικής καταστάσεως τύπου Α΄ ή για τους υπηρετούντες βεβαίωση κατατάξεως ή για τους στρατιωτικούς γιατρούς φύλλο μητρώου
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου πρόσφατο (τρίμηνος ισχύς)
 4. Για τις θήλεις αγάμους βεβαίωση ιερέως αγαμίας, για τους εγγάμους ληξιαρχική πράξη γάμου ως και πιστοποιητικό γεννήσεως του συζύγου ή επίδειξη ταυτότητος του
 5. Φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη ή πιστοποιητικό γεννήσεως.
 6. Εκλογικό βιβλιάριο
 7. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 2.600 δραχμές
 8. Μία φωτογραφία
 9. Φάκελος με έλασμα
 10. Χαρτόσημο Δημοσίου Ταμείου των 10.000 δραχμών
 11. Δια αλλοδαπούς ομογενείς οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα
 12. Δια αλλοδαπούς άδεια παραμονής και εργασίας πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών

 

 

Διαδικασία

 

Σημειώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Υγείας – Πρόνοιας, Τμήμα χορήγησης Αδειών και Εγκρίσεων, τηλ. 0251-46673