Αίτηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑΣ ΑΔΕΛΦΗΣ, ΑΔΕΛΦΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ______________

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ__________

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Αρ. Ταυτότητας:

 

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια

άσκησης επαγγέλματος

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αντίγραφο πτυχίου Σχολής (δια τους πτυχιούχους εξωτερικού φωτοτυπία του διπλώματος και επίσημη μετάφραση αυτού επικυρωμένη υπό του Υπουργείου Εξωτερικών ως και απόφαση αναγνωρίσεως του πτυχίου από το Συμβούλιο Ισοτιμιών)
  2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατο (τρίμηνος ισχύς)
  4. Προσκόμιση εκλογικού βιβλιαρίου ή βεβαίωση του Δήμου ότι υπεβλήθησαν τα δικαιολογητικά δια την έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου (φωτοτυπία)
  5. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 2.600 δραχμών
  6. Μία φωτογραφία, ένα χαρτόσημο των 1000 δραχμών
  7. Δια αλλοδαπούς ομογενείς άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα
  8. Δια αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών (ισοτιμία)
  9. Φάκελος με έλασμα

 

 

Διαδικασία

 

Σημειώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες :Δ/νση Υγείας – Πρόνοιας, Τμήμα χορήγησης Αδειών και Εγκρίσεων, τηλ. Ο251-46673