Αίτηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ______________

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ__________

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Αρ. Ταυτότητας:

 

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια

άσκησης επαγγέλματος μαίας

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αντίγραφο πτυχίου Σχολής (δια τους πτυχιούχους εξωτερικού πιστοποιητικό συμπληρωματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και υπουργική απόφαση περί αναγνώρισης του πτυχίου ως ισοτίμου – Συμβούλιο Ισοτιμιών Συγγρού 96)
  2. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατο (τρίμηνος ισχύς)
  4. Προσκόμιση εκλογικού βιβλιαρίου ή βεβαίωση του Δήμου ότι υπεβλήθησαν τα δικαιολογητικά δια την έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου (φωτοτυπία βιβλιαρίου)
  5. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 2.600 δραχμών
  6. Μία φωτογραφία, ένα χαρτόσημο των 1000 δραχμών
  7. Βεβαίωση του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών περί εγγραφής
  8. Φάκελος με έλασμα

 

 

Διαδικασία

 

Σημειώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Υγείας – Πρόνοιας, Τμήμα χορήγησης Αδειών και Εγκρίσεων, τηλ. 0251-46673