Αίτηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ______________

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ__________

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Αρ. Ταυτότητας:

 

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια

άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

ΟΝΟΜΑ______________ΕΠΩΝΥΜΟ_____________ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ__________

Δ/νση Κατοικίας:

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Πιστοποιητικό υγείας (Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή)
  2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο από την Αστυνομία
  3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατο (τρίμηνος ισχύς)
  4. Πλήρες πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
  5. Παράβολο δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) δρχ. από την Τράπεζα Ελλάδος στον λογαριασμό 234196/4 φέρουν το αντίγραφο)
  6. Μία φωτογραφία, και ένα χαρτόσημο των 1000 δραχμών

 

 

Διαδικασία

 

Σημειώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Υγείας – Πρόνοιας, Τμήμα χορήγησης Αδειών και Εγκρίσεων, τηλ 0251-46673