Αίτηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Προς

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ______________

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ__________

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Αρ. Ταυτότητας:

 

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια

λειτουργίας οδοντιατρείου

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας (γεννήσεως) ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο
  2. Πιστοποιητικό Οδοντιατρικού Συλλόγου
  3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (ισχύει 3 μήνες)
  4. Γραμμάτιο εισπράξεως 18.000 δρχ. του Ταμείου Γενικών Εσόδων ( Παράβολο)
  5. Δύο (2) σχεδιαγράμματα του Οδοντιατρείου, με εμβαδόν 12τμ του κυρίου χώρου του Οδοντιατρείου, με χαρτόσημο 150 δρχ. το κάθε ένα, σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού. Στα σχεδιαγράμματα να υπάρχει η κάτοψη όλου του διαμερίσματος με τις διαστάσεις και τις χρήσεις των χώρων
  6. Χαρτόσημο 250 δρχ. και 2 μηχανόσημα των 5 δρχ.
  7. Φωτοτυπία αγοράς μηχανημάτων - εργαλείων
  8. Ντοσιέ με έλασμα
  9. Παλαιά άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου προκειμένου για μεταφορά (απόφαση ανάκλησης)
  10. Βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι το οικοδομικό τετράγωνο όπου υπάγεται το ιατρείο δεν έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή αμιγούς κατοικίας και ότι το διαμέρισμα είναι χώρος κυρίας χρήσης

 

 

Διαδικασία

 

Σημειώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες:Δ/νση Υγείας – Πρόνοιας, Τμήμα χορήγησης Αδειών και Εγκρίσεων, 0251-46673