Αίτηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ - ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ

Προς

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ______________

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ__________

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Αρ. Ταυτότητας:

 

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια ίδρυσης Φαρμακείου-Φαρμακαποθήκης

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αντίγραφο πτυχίου Φαρμακευτικής
  2. Αντίγραφο άδειας άσκησης Φαρμ/κου επαγγέλματος
  3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας
  4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης
  5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  6. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου δηλώνονται:
  1. Επίδειξη εκλογικού βιβλιαρίου

 

 

Διαδικασία

 

Σημειώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Υγείας – Πρόνοιας, Τμήμα χορήγησης Αδειών και Εγκρίσεων, 0251-46673