Αίτηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Προς

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ______________

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ__________

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Αρ. Ταυτότητας:

 

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια λειτουργίας Φαρμακείου

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Άδεια ιδρύσεως (απόφαση που έχει κοινοποιηθεί)
  2. Φωτοτυπία συμβολαίου μισθώματος
  3. Βεβαίωση από την Πυροσβεστική ότι πληρεί τους όρους πυρασφάλειας
  4. Βεβαίωση από την πολεοδομία ότι δεν είναι αυθαίρετο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χώρος φαρμακείου
  5. Σχεδιάγραμμα των χώρων του φαρμακείου (εις διπλούν) από μηχανικό
  6. Φάκελος με έλασμα

 

 

Διαδικασία

 

Σημειώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Υγείας – Πρόνοιας, Τμήμα χορήγησης Αδειών και Εγκρίσεων, 0251-46673