Αίτηση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Αίτηση

τ____________________________________

κατοίκου______________________

οδός_________________________

αριθμός______________

Έτος γεννήσεως___________

Αρ.Αστ.Ταυτ. ____________

Εκδούσα αρχή___________

τηλέφωνο______________

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε το επίδομα τυφλότητας.

 

 

Συνοδευτικά σας υποβάλλω:

___________________________

___________________________

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Πιστοποιητικό γιατρού (από Δ/ντή ή επιμελητή Α Δημόσιου Νοσοκομείου, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του γιατρού από τον Διοικητικό Δ/ντή του Νοσοκομείου)
 2. Θα πρέπει να αναγράφεται ότι:

  Η όραση και στα δύο μάτια είναι κάτω από το 1/20 και δεν επιδέχεται εγχείρηση.

 3. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνονται:
 1. Απόκομμα σύνταξης (αν παίρνει)
 2. Δύο φωτογραφίες
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας τυφλού και διαχειριστή

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Έλεγχος – Απόφαση – Υπογραφή (με εντολή Νομάρχη) – Αρ. Γενικού Μητρώου – Αρ. Ειδικού Μητρώου
 3. Αποστολή αντίγραφου απόφασης στον δικαιούχο καθώς και το βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης.
 4. Πληρωμή γίνεται από τα κατά τόπους ταχυδρομεία με προσκόμιση του βιβλιαρίου οικονομικής ενίσχυσης.

Σημειώσεις