Αίτηση

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ

Προς

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

ΟΝΟΜΑ______________

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ__________

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ____________

ΚΑΤΟΙΚΟΣ____________

ΟΔΟΣ_______________

ΑΡΙΘΜΟΣ_____________

ΥΠΗΡΕΣΙΑ____________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ____________

Α.Φ.Μ_______________

Υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να φροντίσετε για την έγκριση εξόδων για ορθοπεδικά

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Προϋποθέσεις

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αναλυτική κατάσταση εξόδων εις διπλούν
 2. Τιμολόγιο εξοφλημένο
 3. Δήλωση του νόμου 1599/86 όπου δηλώνεται ότι έχει περάσει διετία από την προηγούμενη αγορά ή ότι είναι πρώτη φορά που το παίρνει
 4. Βεβαίωση του Νοσοκομείου ή Κλινικής από την οποία θα προκύπτει η εισαγωγή του ασθενή και η γενόμενη νοσηλεία
 5. Έγκριση δαπανών της Α/θμιας Υγειονομικής Υπηρεσίας

 

Διαδικασία

 1. Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 2. Έγκριση δαπανών της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής *
 3. Η απόφαση διαβιβάζεται στην υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου για να πληρωθεί

 

Σημειώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Υγείας – Πρόνοιας, Τμήμα Υγείας και Δημοσ. Υγιεινής τηλ. 0251-46672

*Δεν εγκρίνονται δαπάνες για ζώνες:

καθώς και

 

 

Ημερ/νια: ___________

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _________________________________________

Διεύθυνση κατοικίας _________________________________________

Αύξων αριθμός

Αιτία πληρωμής

Ποσό που

Πληρώθηκε

 

Παρατηρήσεις

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Ο Δικαιούχος