Εκδοση αδείας καταστήματος (γενικού ενδιαφέροντος)

 

Για την έκδοση Αδείας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, απαιτείται σχετική ΑΙΤΗΣΗ καθώς και τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Δύο φωτογραφίες
 2. Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του καταστήματος
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ω.1599/1986 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του χώρου που επιτρέπει τη χρήση του καταστήματος
 4. Απόδειξη της ΔΕΗ
 5. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τους ενοικιαστές
 6. Δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας
 7. Φωτοαντίγραφο Αστ. Ταυτότητας
 8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Εκλογικού Βιβλιαρίου
 9. Αδεια εργασίας απασχολουμένων από την Αστυνομία
 10. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από τη Δ.Ο.Υ.
 11. Παράβολα της Δ.Ο.Υ.
 12. Θεώρηση Μισθωτηρίου από τη Δ.Ο.Υ.
 13. Βεβαίωση κυρίας χρήσης από την Πολεοδομία
 14. Βεβαίωση ή θεώρηση μελέτης Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 15. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από την Εισαγγελία
 16. Βιβλιάριο Υγείας Εργαζομένου από την Υγειονομική Υπηρεσία (*)
 17. Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου (*)
 18. Βεβαίωση από την Δασική Υπηρεσία (*)
 19. Βεβαίωση από τη σχετική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού (*)
 20. Βεβαίωση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (*)
 21. Βεβαίωση από την Διεύθυνση Βιομηχανίας (*)

 

(*) Ανάλογα με την αίτηση, η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται πάντα

 

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη σχετική Υπηρεσία