Αίτηση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Αίτηση

τ____________________________________ κατοίκου______________________

οδός_________________________ αριθμός______________

Έτος γεννήσεως___________

Αρ.Αστ.Ταυτ. ____________

Εκδούσα αρχή___________

τηλέφωνο______________

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε το επίδομα διανοητικής καθυστέρησης

Συνοδευτικά σας υποβάλλω:

____________________________________________

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής όπου πρέπει ν’ αναγράφεται ο δείκτης νοημοσύνης (ΔΝ) ο οποίος πρέπει να είναι κάτω από 30.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνονται
  1. Απόκομμα σύνταξης (αν παίρνει)
  2. Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα όπου θ΄ αναγράφεται:
  1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του διανοητικά καθυστερημένου καθώς και του διαχειριστή

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  2. Έλεγχος – Απόφαση – Υπογραφή (με εντολή νομάρχη) – Αρ. Γενικού Μητρώου
  3. Αποστολή αντίγραφου απόφασης στον δικαιούχο καθώς και το βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης.
  4. Πληρωμή γίνεται από τα κατά τόπους ταχυδρομεία με προσκόμιση του βιβλιαρίου οικονομικής ενίσχυσης.

Σημειώσεις