Αίτηση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
(ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΑΝΑΠΗΡΙΑ)

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Αίτηση

τ____________________________________ κατοίκου______________________

οδός_________________________ αριθμός______________

Έτος γεννήσεως___________

Αρ.Αστ.Ταυτ. ____________

Εκδούσα αρχή___________

τηλέφωνο______________

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε επίδομα απ’το πρόγραμμα “ανάπηροι ανασφάλιστοι και έμμεσα ασφαλισμένοι”

 

Συνοδευτικά σας υποβάλλω:

____________________________________________

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Πιστοποιητικό αναπηρίας (άνω του 67%) από την Α’θμια Υγειονομική Επιτροπή.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Βεβαιώσεις από ΙΚΑ – ΟΓΑ – ΤΕΒΕ (ότι δεν είναι ασφαλισμένοι)
  4. Για τους έμμεσα ασφαλισμένους απαιτείται:
  1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνονται:
  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του διαχειριστή.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  2. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στον δικαιούχο καθώς και το βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης.
  3. Η πληρωμή γίνεται από τα κατά τόπους ταχυδρομεία με προσκόμιση του βιβλιαρίου.

Σημειώσεις