Αίτηση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 19 - 65

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

Αίτηση

τ____________________________________ κατοίκου______________________

οδός_________________________ αριθμός______________

Έτος γεννήσεως___________

Αρ.Αστ.Ταυτ. ____________

Εκδούσα αρχή___________

τηλέφωνο______________

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε επίδομα κωφαλαλίας επειδή είμαι ανίκανος για βιοποριστική εργασία λόγω ταυτόχρονης πάθησης.

 

Συνοδευτικά σας υποβάλλω:

____________________________________________

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Γνωμάτευση γιατρού ωτορινολαρυγγολόγου κρατικού νοσοκομείου – ΙΚΑ και σε περίπτωση μη ύπαρξης του ιδιώτη γιατρού της ίδιας ειδικότητας.
  3. Στην γνωμάτευση θα βεβαιώνεται η κωφαλαλία.

  4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του κωφάλαλου.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 όπου δηλώνονται:

Όταν η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον υπεύθυνο είσπραξης αυτός θα δηλώνει ακόμα ότι:

  1. Γνωμάτευση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής του τόπου κατοικίας του όπου θα βεβαιώνεται ότι ο κωφάλαλος είναι ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία λόγω ταυτόχρονης με την κωφαλαλία χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  2. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στον δικαιούχο καθώς και το βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης.
  3. Η πληρωμή γίνεται από τα κατά τόπους ταχυδρομεία με προσκόμιση του βιβλιαρίου.

Σημειώσεις

στο ΦΕΚ 1276/23-12-98.