ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος (Για ΑΝΑΡΙΘΜΑ: Το πιστοποιητικό Τελωνείου και Φωτοαντίγραφο αυτού.
 2. Απόδειξη πληρωμής της τελευταίας ληξιπρόθεσμης δόσης των τελών κυκλοφορίας.
 3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Αν έχει εκδοθεί)
 4. Δελτίο Ταυτότητας αυτού που προσκομίζει το όχημα
 5. Βεβαίωση Τ.Σ.Α. για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης
 6. Καταβολή στην Δ.Ο.Υ. ειδικού τέλους, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.
 7. Βεβαίωση ακινησίας ή αποχαρακτηρισμού, από την αρμόδια υπηρεσία, αν συντρέχουν οι λόγοι, για την απαλλαγή από εκπρόθεσμο τέλος.

 

Διαδικασία

 1. Το τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο. ανακοινώνει πρόγραμμα πρόσκλησης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων συγκοινωνιακής περιοχής νήσου Λέσβου.
 2. Ο πολίτης με τηλεφωνικό ραντεβού προσδιορίζει ημέρα και ώρα που θα επισκεφθεί το Κ.Τ.Ε.Ο. για τεχνικό έλεγχο
 3. Ο πολίτης αφού συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μεταβαίνει στο Κ.Τ.Ε.Ο. (Διασταύρωση οδού Μοριάς-Μυτιλήνης) για τον Τεχνικό Έλεγχο.
 4. Το τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο. αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά και πραγματοποιήσει τον Τεχνικό έλεγχο, το οποίο λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος.

 

 

Σημειώσεις

Εάν διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις στο όχημα / μηχανή αφαιρούνται οι πινακίδες.

Εάν διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις στο όχημα / μηχανή ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αφού προβεί στις απαραίτητες επισκευές, επαναλαμβάνει τη διαδικασία χωρίς νέο ραντεβού.