Αίτηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ..............................

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Αρ. Ταυτότητας:

 

 

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε........

...........................................................

...........................................................

...........................................................

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ..............................

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Αρ. Ταυτότητας:

 

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε φωτοαντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του......................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση

ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ..............................

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Αρ. Ταυτότητας:

 

 

Σας παρακαλώ να προγραμματίσετε το αυτοκίνητό μου με αριθμό κυκλοφορίας ...................... νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία, για τον λόγο ότι: .........................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση

ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ..............................

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Αρ. Ταυτότητας:

 

 

Σας υποβάλλω συνημμένα βεβαίωση που εκδόθηκε από ...................................

και παρακαλώ για την απαλλαγή μου από το εκπρόθεσμο ειδικό τέλος, για τον τεχνικό έλεγχο του αυτ/του μου, με αριθμό κυκλοφορίας ........................ που έχει προγραμματισθεί για τεχνικό έλεγχο από ........................έως ........................

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

 

 

 

 

Διαδικασία

  1. Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά – Κατάθεση αίτησης στο Κ.Τ.Ε.Ο. (Δ/νση: Διασταύρωση οδού Μοριάς – Μυτιλήνης)
  2. Έλεγχος Δικαιολογητικών
  3. Έκδοση της αιτηθείσας βεβαίωσης ή του αιτηθέντος πιστοποιητικού.
  4. Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το πιστοποιητικό / βεβαίωση είτε αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου με εξουσιοδότηση είτε του αποστέλλεται ταχυδρομικός.

 

Σημειώσεις