.............................../............/................

 

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ...............................

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

 

Επώνυμο ...........................................................................................................

΄Ονομα .................................................................

Ειδικότητα .............................................   Οικ. κατάταση ....................... Ανηλ. τέκνα .......

Αποδοχές μικτές ................................... Αποδοχές καθαρές ...........................

Ημερομ. πρόσληψης ................................... Ωράριο Εργασίας ..........................

Δ/νση κατοικίας .......................................................................................................

Περιοχή ....................................................... Ταχ. Κώδικας ..............................

Τηλέφωνο ......................... Αρ. Μητρώου ΙΚΑ .....................
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία Επιχ/σης ...................................................................................................

Τηλ. ........................................

Αντικείμενο Εργασιών ........................................................................

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ........................................

 

Υπεύθυνος Επιχείρησης

Επώνυμο .................................................................................

Όνομα .....................................................

Διεύθυνση

Οδός ............................................................. Αριθμός .......................

Περιοχή ......................................... Τ.Κ.......................

Αριθ.Μητρ. ΙΚΑ ............................................ Α.Φ.Μ..........................................

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο / Η

 

Αιτ.................