ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

 

ΑΙΤΗΣΗ

Γιά έκδοση αδείας υπερωριακής

απασχόλησης υπαλλήλων Τραπεζών,

Ανωνύμων εταιρειών και γραφείων εν γένει

Π.Δ. 8/4/32 άρθ. 18 (ΦΕΚ114/Α)

Α.Ν. 547/37 άρθ. 7 (ΦΕΚ 98/Α)

ΠΡΟΣ

Την Επιθεώρηση Εργασίας

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Α Τ Ο Μ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

ΕΠΩΝΥΜΟ : _______________________________________________________
ΟΝΟΜΑ : _____________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : _____________________
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : _____________________
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ : _______________________________________________________
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : _______________________________________________________
ΤΗΛ: ___________________________ FAX: _______________________
ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ____________________________
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (1): _______________________________________________________
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : _______________________________________________________

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο  Α Ι Τ Η Σ Η Σ(2)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Υποβάλλω τα εξής:

  1. Δύο (2) καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων που θα απασχοληθούν, τις ώρες εργασίας (κανονική υπερεργασία), τις αιτούμενες ώρες υπερωριακής απασχόλησης, την ειδικότητα και το αντικείμενο της απασχόλησης.
  2. Χαρτόσημο των 250 Δρχ.

....................... 200...  Ο / Η Αιτ.................

 

...........................................................................................................................................................................................................

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Επιθεώρηση Εργασίας .................................. Ημερομηνία ..................................

Κατατέθηκε σήμερα η αίτηση με αριθμ.πρωτ. .........................................................................

(Αρμόδιος)

(Υπογραφή - σφραγίδα)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Οδηγίες συμπλήρωσης :

  1. Να αναγραφούν αναλυτικά στοιχεία της επιχείρησης.
  2. Να αναγραφούν οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η άδεια χορήγησης υπερωριακής απασχόλησης.

 

Προϋποθέσεις :

  1. Φόρτος εργασίας
  2. Έκτακτες ανάγκες

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Π.Δ. 8/4/32 άρθ. 18 (ΦΕΚ 114/Α),

Α.Ν. 547/37 άρθ 7 (ΦΕΚ 98/Α)

  1. Δύο (2) καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων που θα απσχοληθούν, τις ώρες εργασίας (κανονική, υπερεργασία), τις αιτούμενες ώρες υπερωριακής απασχόλησης, την ειδικότητα και το αντίκειμενο της απασχόλησης
  2. Χαρτόσημο των 250 Δρχ. ( Ν. 1882/90 ΦΕΚ 43/Α).

 

Χρόνος οριστικής απάντησης :

 

Α Υ Θ Η Μ Ε Ρ Ο Ν

 

 

....................................................................................................................................................................................................

Χρόνος οριστικής απάντησης /διεκπεραίωσης υπόθεσης

 

Α Υ Θ Η Μ Ε Ρ Ο Ν