ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

 

ΑΙΤΗΣΗ

Γιά νυχτερινή απασχόληση γυναικών

ΔΣΕ 89/48 Κυρώθηκε με το Ν. 3924/59

ΦΕΚ 1/Α

ΠΡΟΣ

______________________________

______________________________

______________________________

Α Τ Ο Μ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

ΕΠΩΝΥΜΟ : _______________________________________________________
ΟΝΟΜΑ : _____________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : _____________________
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : _____________________
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ : _______________________________________________________
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : _______________________________________________________
ΤΗΛ: ___________________________ FAX: _______________________
ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ____________________________
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (1): _______________________________________________________
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : _______________________________________________________

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Α Ι Τ Η Σ Η Σ (2)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


Υποβάλλω τα εξής δικαιολογητικά:

 1. _______________________________________________________________________

 2. _______________________________________________________________________

 3. _______________________________________________________________________

 4. _______________________________________________________________________

 5. _______________________________________________________________________

 6. _______________________________________________________________________

....................... 200...      Ο / Η Αιτ.................

 

.....................................................................................................................................................................................................................

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

(Υπηρεσία) .................................. Ημερομηνία ..................................

Κατατέθηκε σήμερα η αίτηση με αριθμ.πρωτ. .........................................................................

(Αρμόδιος)

(Υπογραφή - σφραγίδα)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Οδηγίες συμπλήρωσης :

 1. Να αναγραφούν αναλυτικά στοιχεία της επιχείρησης.
 2. Αναφέρατε τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ζητάται την υπερωριακή απασχόληση.

Προϋποθέσεις :

 1. Φόρτος εργασίας
 2. Έκτακτες ανάγκες κ.λ.π.
 3. Τήρηση βιβλίων υπερωριών θεωρημένων από την Υπηρεσία μας
 4. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης ρυθμίζονται από τις αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται κάθε εξάμηνο.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : ΄Αρθρο 3 Ν.Δ. 515/70

 1. Δύο (2) καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων που θα απσχοληθούν, τις ώρες εργασίας (κανονική, υπερεργασία), τις αιτούμενες ώρες υπερωριακής απασχόλησης, την ειδικότητα και το αντίκειμενο της απασχόλησης
 2. Χαρτόσημο των 50 Δρχ. ( Ν. 1882/90 ΦΕΚ 43/Α).

 

Χρόνος οριστικής απάντησης :

 

Α Υ Θ Η Μ Ε Ρ Ο Ν

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................

Χρόνος οριστικής απάντησης /διεκπεραίωσης υπόθεσης

 

Α Υ Θ Η Μ Ε Ρ Ο Ν