ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

ΑΙΤΗΣΗ

Για αναγγελία υπερωριακής εργασίας

Ν.Δ 515/70 άρθρο 3 9ΦΕΚ 95/Α)

ΠΡΟΣ

Την Επιθεώρηση Εργασίας

.............................................................................
.............................................................................

Α Τ Ο Μ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

 1. ΕΠΩΝΥΜΟ :.......................................................................................
 2. ΟΝΟΜΑ :...................................
 3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :................................
 4. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:...............................
 5. ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ :................................
 6. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ............................ Τ.Κ ........................ΤΗΛ: ..........................
 7. ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ......................................................
 8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (1):........................................................................................
 9. ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :...................................................................................................

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ(2)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Υποβάλλω τα εξής:

 1. Δύο (2) καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων που θα απασχοληθούν, τις ώρες εργασίας (κανονική υπερεργασία), τις αιτούμενες ώρες υπερωριακής απασχόλησης, την ειδικότητα και το αντικείμενο της απασχόλησης.
 2. Χαρτόσημο των 50 Δρχ.
....................... 200

Ο / Η Αιτ.................

...........................................................................................................................................................................................................

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Επιθεώρηση Εργασίας .................................. Ημερομηνία ..................................

Κατατέθηκε σήμερα η αίτηση με αριθμ.πρωτ. ......................

(Αρμόδιος)

(Υπογραφή - σφραγίδα)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Οδηγίες συμπλήρωσης :

 1. Να αναγραφούν αναλυτικά στοιχεία της επιχείρησης.
 2. Αναφέρατε τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ζητάται την υπερωριακή απασχόληση

Προϋποθέσεις :

 1. Φόρτος εργασίας
 2. Έκτακτες ανάγκες κ.λ.π.
 3. Τήρηση βιβλίων υπερωριών θεωρημένων από την Υπηρεσία μας
 4. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης ρυθμίζονται από τις απφοάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται κάθε εξάμηνο

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Άρθρο 3 Ν.Δ. 515/70

 1. Δύο (2) καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων που θα απσχοληθούν, τις ώρες εργασίας (κανονική, υπερεργασία), τις αιτούμενες ώρες υπερωριακής απασχόλησης, την ειδικότητα και το αντίκειμενο της απασχόλησης
 2. Χαρτόσημο των 250 Δρχ. ( Ν. 1882/90 ΦΕΚ 43/Α).

 

Χρόνος οριστικής απάντησης :

Α Υ Θ Η Μ Ε Ρ Ο Ν

 

....................................................................................................................................................................................................

Χρόνος οριστικής απάντησης /διεκπεραίωσης υπόθεσης

 

Α Υ Θ Η Μ Ε Ρ Ο Ν