ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

 

ΑΙΤΗΣΗ (1)

ΠΡΟΣ

______________________________

______________________________

box.gif (79 bytes) Χορήγησης αντιγράφου δελτίου εργατικής διαφοράς

box.gif (79 bytes) Χορήγησης αντιγράφου αποσπάσματος θεωρημένης κατάστασης προσωπικού

box.gif (79 bytes) Χορήγησης αντιγράφου συμφιλιωτικής τριμερούς διαδικασίας (άρθρο 13 Ν.1876/90 ΦΕΚ 27/Α)

box.gif (79 bytes) Χορήγησης αντιγράφου αποφάσεων Νομάρχη που καθορίζει ωράρια λειτουργίας καταστημάτων

box.gif (79 bytes) Χορήγησης αντιγράφου βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου (Απόφ. Υπ. Εργασίας 1390/89 ΦΕΚ 766/Β)

box.gif (79 bytes) Χορήγησης αντιγράφου έκθεσης αυτοψίας εργατικού ατυχήματος

box.gif (79 bytes) Άλλες περιπτώσεις: __________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Α Τ Ο Μ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

ΕΠΩΝΥΜΟ : _______________________________________________________
ΟΝΟΜΑ : _____________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : _____________________
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : _____________________
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ : _______________________________________________________
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : _______________________________________________________
ΤΗΛ: ___________________________ FAX: _______________________
ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ____________________________
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (1): _______________________________________________________
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : _______________________________________________________

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο  Α Ι Τ Η Σ Η Σ(2)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 

....................... 200...     Ο / Η Αιτ.................

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

(Υπηρεσία) .................................. Ημερομηνία ..................................

Κατατέθηκε σήμερα η αίτηση με αριθμ.πρωτ. .........................................................................

(Αρμόδιος)

(Υπογραφή - σφραγίδα)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Οδηγίες συμπλήρωσης :

  1. Σημειώσατε με Χ το τετράγωνο που σας ενδιαφέρει.
  2. Αναφέρατε αναλυτικά τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να σας δοθεί σωστή απάντηση.

Προϋποθέσεις :

  1. Χορήγηση στον άμμεσα ενδιαφερόμενο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του
  2. Η έδρα του εργοδότη να βρίσκεται στην περιοχή αρμοδιότητας της Υπηρεσίας που γίνεται η αίτηση
  3. Ο/Η αιτών/ούσα να εργάζεται στην περιοχή αρμοδιότητας της Υπηρεσίας που γίνεται η αίτηση.

 

 

Χρόνος οριστικής απάντησης :

 

Μέχρι δέκα (10) ημέρες

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................

Χρόνος οριστικής απάντησης /διεκπεραίωσης υπόθεσης

 

Μέχρι δέκα (10) ημέρες