Α ί τ η σ η

τ.. ..................................................

.......................................................

κατοίκου .......................................

......................................................

Δ/νση............................................

.....................................................

....................................................

 

 

 

Ημερομηνία ...................

 

Προς

Υπουργείο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης

 

 

Παρακαλώ να χαρακτηρίσετε ως διατηρητέο το κτίριο ιδιοκτησίας μου που βρίσκεται στον οικισμό
............................................................
της νήσου ............................................

Συνημμένα σας αποστέλλω:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας μου.
  • Σχέδιο οικισμού με σημειωμένη τη θέση του κτιρίου.
  • Τεχνική έκθεση.
  • ........... φωτογραφίες από όλες τις όψεις.
  • Σχέδια όψεων, κατόψεων.

 

Ο Αιτών

 

 

.......................................