Α ί τ η σ η

τ.. ..................................................

.......................................................

κατοίκου .......................................

......................................................

Δ/νση (ακριβή)
.....................................................

.....................................................

....................................................

 

 

 

Ημερομηνία ...................

 

Προς

Υπουργείο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι το κτίριο ιδιοκτησίας μου που βρίσκεται στον οικισμό:
.............................................................................
της νήσου ...........................................
είναι διατηρητέο.

Τη βεβαίωση θα χρησιμοποιήσω στην Δ.Ο.Υ. ή για κάθε νόμιμη χρήση.

Σας πληροφορώ ότι το κτίριο μου έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο με την αριθ. ............................................ απόφαση Υπουργού Αιγαίου και έχει δημοσιευθεί στο αριθ. ............. ΦΕΚ .........../Δ/...................... (συμπληρώνεται όταν είναι γνωστό στον ενδιαφερόμενο).

 

Ο Αιτών

 

 

.......................................