Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

ΕΝΑΡΞΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(ΑΡΘΡΟ 4 Ν.1089/80)

 

ΕΠΩΝΥΜΟ..............................................................ΟΝΟΜΑ...........................................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ..........................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ (αν πρόκειται για παντρεμένη γυναίκα) ......................................................................

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ....................................ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ............................................Α.Τ .....................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ...............................................................................................................................ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ .................................................................................................................................

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ...................................................................................................................................

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ............................................................................................................

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ...............................................................................................................................

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .........................................................................................................................

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (π.χ. εμπορική, βιοτεχνική κλπ) ..............................................................................

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Α.Φ.Μ. ...............................................ΤΗΛ. ............................................... FAX............................................

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΟΝΤΟΣ .......................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

......................................

ο/η ΑΝΑΓΓΕΛ...

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (από Δ.Ο.Υ.).
2. Φωτοτυπία τελευταίας σελίδας ενός θεωρημένου βιβλίου.
3. Αντίγραφο μισθωτηρίου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το ακίνητο που στεγάζεται η επιχείρηση είναι ιδιόκτητο.
4, Άδεια λειτουργίας (όπου χρειάζεται)

Από 1-1-2000 (τα ποσά διαφέρουν μεταξύ των Νομών)

Α. Νομός Λέσβου

5. Δικαίωμα εγγραφής 5.000 δρχ.
6. Αρχική συνδρομή 10.000 δρχ.
7. Ετήσια συνδρομή για κέρδη μέχρι 1.000.000 δρχ. 10.000 δρχ.
για κέρδη από 1.000.000 δρχ. μέχρι 3.000.000 15.000 δρχ.
για κέρδη από 3.000.001 δρχ. μέχρι 10.000.00 117.000 δρχ.
για κέρδη από 10.000.001 δρχ. και άνω ποσοστό 0,7%

Β. Νομός Χίου

5. Δικαίωμα εγγραφής 5.000 δρχ.
6. Αρχική συνδρομή 16.000 δρχ.
7. Ετήσια συνδρομή 16.000 δρχ.

Γ. Νομός Σάμου

5. Δικαίωμα εγγραφής 5.000 δρχ.
6. Αρχική συνδρομή 5.000 δρχ.
7. Ετήσια συνδρομή 1,3% επί των καθαρών ποσών προηγούμενης χρήσης > 5.000 και < 30.000

Δ. Νομός Δωδεκανήσου

5 Δικαίωμα εγγραφής 3.000 δρχ.
7.1 Ετήσια συνδρομή για εισόδημα μέχρι 250.000 δρχ., συνδρομή 5.000 δρχ
7.2 Ετήσια συνδρομή για εισόδημα από 250.001 δρχ. μέχρι 500.000 δρχ., συνδρομή 10.000 δρχ.
7.3 Ετήσια συνδρομή για εισόδημα από 500.001 δρχ. και άνω, συνδρομή 15.000 δρχ.

Ε. Νομός Κυκλάδων

5. Δικαίωμα εγγραφής 3.000 δρχ.
7. Ετήσια συνδρομή 10.000 δρχ.