Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

ΕΝΑΡΞΗΣ Ε.Π.Ε

(ΑΡΘΡΟ 4.1089/80)

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ..............................................................................................
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ..................................................................................................
ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ...................................................................
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ............................................................................................
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ......................................................................................
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ .....................................................................................................
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ..........................................................................................
..........................................................................................................................................
Α.Φ.Μ. ................................ ΤΗΛ. ................................... FAX .....................................
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ...................................................................................................
..........................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΟΝΤΟΣ ..............................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................

ο/η ΑΝΑΓΓΕΛ ...

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (από Δ.Ο.Υ.).
2. Φωτοτυπία τελευταίας σελίδας ενός θεωρημένου βιβλίου.
3. Αντίγραφο μισθωτηρίου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το ακίνητο που στεγάζεται η επιχείρηση είναι ιδιόκτητο.
4. Άδεια λειτουργίας (όπου χρειάζεται)
5. Υπεύθυνη Δήλωση για χρήση διακριτικού τίτλου.

Από 1-1-2000 (τα ποσά διαφέρουν μεταξύ των Νομών)

Α. Νομός Λέσβου
6. Δικαίωμα εγγραφής 15.000 δρχ.
7. Αρχική συνδρομή 30.000 δρχ.
8. Ετήσια συνδρομή μέχρι κεφάλαια και αποθεματικό 10.000.000 δρχ  45.000 δρχ
Ετήσια συνδρομή για από 10.000.001 μέχρι 20.000.000 δρχ  60.000 δρχ
για από 20.000.001 μέχρι  30.000.000 δρχ 75.000 δρχ
για από 30.000.001 μέχρι  40.000.000 δρχ  90.000 δρχ
για από 40.000.001 μέχρι  80.000.000 δρχ 120.000 δρχ
για από 80.000.001 μέχρι και άνω 150.000 δρχ
Β. Νομός Χίου
6. Δικαίωμα εγγραφής 15.000 δρχ.
8. Ετήσια συνδρομή 30.000 δρχ.
Γ. Νομός Σάμου
6. Δικαίωμα εγγραφής 16.000 δρχ.
7. Αρχική συνδρομή 16.000 δρχ.
9. Ετήσια συνδρομή 0,2% επί του μετοχ. κεφαλαίου < 120.000 δρχ

Δ. Νομός Δωδεκανήσου

5 Δικαίωμα εγγραφής 10.000 δρχ.
8.1 Ετήσια συνδ/μή μέχρι κεφ. συν. αποθ. δρχ. 500.000 συνδ/μή  9.000 δρχ
8.2 Ετήσια συνδ/μή από  κεφ. συν. αποθ. δρχ. 500.001-1.000.000 13.000 δρχ
8.3 1.000.001-2.000.000 16.000 δρχ
8.4 2.000.001-3.000.000 19.000 δρχ
8.5 3.000.001-4.000.000 22.000 δρχ
8.6 4.000.001-5.000.000 24.000 δρχ
8.7 5.000.001-30.000.000 35.000 δρχ
8.8 30.000.001 και άνω 70.000 δρχ
Ε. Νομός Κυκλάδων
6. Δικαίωμα εγγραφής 12.000 δρχ.
8. Ετήσια συνδρομή 20.000 δρχ.