Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

...............................................................

...............................................................

 

ΘΕΜΑ: "Ανανέωση εγγραφής Ασφαλιστικού Πράκτορα  στο Ειδικό Μητρώο"

 

 

.................................

ΠΡΟΣ:

το Επιμελητήριο

του Ν ............................................................

 

Σας επισυνάπτω τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

  2. Πιστοποιητικό ότι δεν τελώ σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

  3. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.

  4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν οφείλω σε ασφαλιστική η αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες και παρακαλώ για την ανανέωση της εγγραφής μου σαν ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ, για την τριετία 2000-2002.

 

... Αιτ ....

Σημείωση:
  1. Ο Ασφαλιστικός πράκτορας που έχει εγγραφεί στο μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, λαμβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αμέσως μετά την εγγραφή του, υποβάλλει στο Επιμελητήριο νέα πιστοποιητικά των παραπάνω περιπτώσεων β,γ και δ στοιχείο Β παρ. 1.
  2. Αν τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, ο ασφαλιστικός πράκτορας διαγράφεται από το Επιμελητήριο.