Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

..................................................

...................................................

 

ΘΕΜΑ: "Εγγραφή ασφαλιστικού πράκτορα"

 

 

.................................

ΠΡΟΣ:

το Επιμελητήριο

του Ν ............................................................

 

Επιθυμώ να ασκήσω το επάγγελμα του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ  και σας επισυνάπτω τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον  Ν.2170/93 (άρθρο 11):

 1. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου.

 2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

 3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελώ σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

 4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.

 5. Έγγραφα που πιστοποιούν ότι κατέχω γενικές επαγγελματικές γνώσεις.

 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και παρακαλώ να φροντίσετε για την εγγραφή μου στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων που τηρεί το Επιμελητήριο σας. 

 

... Αιτ ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

(Ν.2170/93 - ΦΕΚ 150/Α/10-9-1993)

 • Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής.

 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια, χρεωκοπία, λαθρεμπορία.

 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.

 • Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει γενικές εμπορικές ή επαγγελματικές γνώσεις και έχει εργασθεί:

  α) .Είτε τέσσερα χρόνια σαν διευθύνων σε εμπορική επιχείρηση και κατά προτίμηση με εξοικείωση σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, είτε σαν μεσίτης ή σαν συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος ή σαν υπάλληλος στις επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας και συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή σαν υπάλληλος ελληνικής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλιστικής πρακτόρευσης.

  β) .Είτε για τρία τουλάχιστον χρόνια με τις πιο πάνω ιδιότητες, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα.

  γ) .Είτε για δύο χρόνια με τις πιο πάνω ιδιότητες, εφόσον είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδος ή αναγνωρισμένης ισοτίμου ή ισοδυνάμου σχολής του εξωτερικού.

  δ) .Είτε για ένα χρόνο σαν ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει και μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα.

  ε) .Είτε για δύο χρόνια σαν νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

   

 • Δεν οφείλει σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος του με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Για τη συνδρομή της προϋπόθεση αυτής υποβάλλεται δήλωση του Ν.1599/86.

 • Η εγγραφή γίνεται εφόσον το Επιμελητήριο διαπιστώσει την πληρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών.