Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

..................................................

...................................................

 

ΘΕΜΑ: "Περί εγγραφής επωνυμίας στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων "

 

 

.................................

ΠΡΟΣ:

το Επιμελητήριο

του Ν ............................................................

 

Σας στέλνουμε συνημμένα:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86

  2. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.

  3. Παράβολο δημοσίου δρχ. 5000.

  4. Έγγραφο ανάληψης υποχρεώσεων

  5. Συστατική επιστολή Τράπεζας.

  6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

και σας παρακαλούμε για την εγγραφή της επωνυμίας μ                  στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων Ν.Δ.3999/59 καθόσον διαθέτει τις προϋποθέσεις για την κατ' εξακολούθηση διενέργεια εξαγωγικού εμπορίου * ................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... δηλώνουμε δε ότι θα συναλλάσσομαι με τις παρακάτω εμπορικές τράπεζες ...................... ........................................................................... ........................................................................... 

Με τιμή

... Αιτ ....

*  να συμπληρωθούν τα είδη που θα εξάγετε

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΣ ..............

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΩΣ ........................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ ......................................................................................

 Αναφερόμενοι στην υπ' αριθ. 18/15-10-90 εγκύκλιο Διοίκησης της Τράπεζας Ελλάδος γνωρίζουμε σε σας, όπως επίσης και στο Ελληνικό Δημόσιο, με πλήρη γνώση των συνεπειών του Νόμου και την προστασία του Εθνικού Νομίσματος, ότι:

  1. Αναλαμβάνουμε απέναντί σας και απέναντι του Ελληνικού Δημοσίου την υποχρέωση να εκπληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους Νόμους, τις Υπουργικές αποφάσεις και τις αποφάσεις της Επιτροπής Συναλλαγματικών παραβάσεων Αθηνών για τις διενεργούμενες πάσης φύσεως εξαγωγές μας εμπορευμάτων στο Εξωτερικό (εξαγωγές εμπορευμάτων, FACON, επανεξαγωγές κλπ)

  2. Σε περίπτωση παραλείψεως μας να συμμορφωθούμε προς οποιανδήποτε επιβαλλόμενη από τους Νόμους ή άλλες διατάξεις υποχρέωσή μας, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, υποσχόμεθα να καταβάλλουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, με μόνη την πρόσκληση της και τον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου χρηματικό ποσό που θα καλύπτει μέχρι το 25% της αξίας των εξαγωγών για τις οποίες δεν εκπληρωθήκανε οι από αυτές απορρέουσας υποχρεώσεις μας.

  3. Για την εξασφάλιση του Δημοσίου από την ενδεχόμενη παράλειψη εκπληρώσεις των υποχρεώσεων μας για εξαγωγή ή εξαγωγές μας εξουσιοδοτούμε την Τράπεζα της Ελλάδος να κινήσει τη διαδικασία εισπράξεως του κατά τα ανωτέρω ποσού του 25% επί της αξίας της εξαγωγής ή των εξαγωγών αυτών, όπως τούτο προκύπτει από τα στοιχεία του οικείου φακέλλου, κατά τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

  4. Δηλώνουμε επίσης ότι η κατάπτωση για λογαριασμό του Δημοσίου και η είσπραξη από αυτό του κατά περίπτωση προσδιοριζομένου ποσού, δεν μας απαλλάσει από τις λοιπές συνέπειες του Νόμου. Το παρόν "ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ" μετά την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων μας παύει να ισχύει και θα παραμείνει στην Τράπεζα της Ελλάδος.

............................................. 200 ......

Ο ΔΗΛΩΝ

Βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής του ............................................................ που εκπρωσοπεί νόμιμα την Εταιρεία.

 

.......................... 200 ....

( Συμπληρώνεται από Τράπεζα ή Επιμελητήριο που τηρεί στοιχεία για την νομιμοποίηση του εξαγωγέα).