Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

...............................................................

...............................................................

 

ΘΕΜΑ: "Εγγραφή Εμπορικού Αντιπροσώπου"

 

 

.................................

ΠΡΟΣ:

το Επιμελητήριο

του Νομού.

 

Παρακαλώ  να προβείτε στην εγγραφή στο Επιμελητήριο του Νομού ................................ ως Εμπορικό Αντιπρόσωπο.

Συνημμένα σας υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξίου Γυμνασίου.

  2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

  3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελώ σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

  4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.

 

... Αιτ ....