Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

...............................................................

...............................................................

 

ΘΕΜΑ: "Ανανέωση εγγραφής Ασφαλιστικού Συμβούλου στο ειδικό μητρώο"

 

 

.................................

ΠΡΟΣ:

το Επιμελητήριο

του Ν ............................................................

 

Σας επισυνάπτω τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

  2. Πιστοποιητικό ότι δεν τελώ σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

  3. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και παρακαλώ για την ανανέωση της εγγραφής μου σαν ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, για την τριετία 2000 - 2002.

 

... Αιτ ....